Ανακοινώσεις

Δείτε την πρόσκληση | Δείτε περιγραφή του Προγράμματος Σπουδών | Αίτηση Υποψηφιότητας

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Πελοποννήσου προσκαλεί υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές για υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: στη "Λογιστική και Χρηματοοικονομική" που διοργανώνει για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. 

Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Λογιστική και Χρηματοοικονομική/ Accounting and Finance», με την επιφύλαξη δημοσίευσης του ΦΕΚ ίδρυσης και σύμφωνα με το ν.4485/2017, είναι η καθιέρωση και ανάπτυξη ενός αξιόπιστου μεταπτυχιακού προγράμματος που θα προάγει περαιτέρω τον κεντρικό «πυρήνα» της ιδρυτικής φιλοσοφίας του Τμήματός μας που είναι η χρηματοοικονομική και λογιστική επιστήμη. Το συγκεκριμένο ΠΜΣ είναι σπονδυλωτά δομημένο, έτσι ώστε να συνθέτει τις δύο αυτές επιστημονικές κατευθύνσεις, αλλά και να παρέχει τη δυνατότητα αξιόλογης εξειδίκευσης και εμβάθυνσης σε μια εξ’ αυτών, αναδεικνύοντας τις ιδιαίτερες ικανότητες των εκπαιδευομένων και διαφοροποιώντας το επαγγελματικό τους προφίλ. Κατ’ αυτόν τον τρόπο απαντά αποτελεσματικά στις σύγχρονες οικονομικές και κοινωνικές τάσεις και προκλήσεις που απαιτούν όλο και περισσότερο δημιουργική σύνθεση των χρηματοοικονομικών και λογιστικών γνώσεων σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Επιπλέον, το προτεινόμενο ΠΜΣ σκοπεύει στην παροχή χρήσιμων πρακτικών γνώσεων και πληροφοριών, έτσι ώστε ο επαγγελματίας λογιστής και χρηματοοικονομολόγος να είναι σε θέση να συνεισφέρει ουσιαστικά στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας, συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην καταπολέμηση της ανεργίας και στην αναβάθμιση της ποιότητας του ανθρώπινου κεφαλαίου των οργανισμών, των επιχειρηματικών μονάδων και της κοινωνικής οικονομίας.

Απονεμόμενος τίτλος

Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική και στην Αγγλική γλώσσα «Master οf Science (M.Sc) in Accounting and Finance».

Διάρκεια

Το ΠΜΣ έχει ελάχιστη διάρκεια σπουδών τρία εξάμηνα και απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη «Λογιστική και Χρηματοοικονομική».

Εισακτέοι

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ για την απόκτηση ΜΔΕ ορίζεται σε τριάντα (30) για το έτος 2018/2019.

Προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στη διαδικασία επιλογής

Το Π.Μ.Σ. απευθύνεται σε πτυχιούχους Τμημάτων με κατεύθυνση στην Οικονομία και την Διοίκηση αλλά και σε πτυχιούχους άλλων γνωστικών αντικειμένων που ενδιαφέρονται:
·         Να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στην Λογιστική και στην Χρηματοοικονομική
·         Να αλλάξουν τον  επαγγελματικό τους προσανατολισμό προς ένα επάγγελμα με σίγουρη απασχόληση 
·         Να αποκτήσουν μεγαλύτερη ευελιξία στην αγορά εργασίας

Διαδικασία επιλογής των υποψηφίων

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν την Δήλωση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που θα βρουν στον διαδικτυακό τόπο: http://macc.teipel.gr και να προσκομίσουν ή να αποστείλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά στην γραμματεία του ΠΜΣ:
1.       Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη Δήλωση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο ΠΜΣ. Το έντυπο της αίτησης παρέχεται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ και στον δικτυακό τόπο του ΠΜΣ http://macc.teipel.gr (ανακοίνωση «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος»).
2.       Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
3.       Αντίγραφα προπτυχιακών τίτλων σπουδών (βαθμολογία με ακρίβεια 2 δεκαδικών). Οι κάτοχοι προπτυχιακών τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση τίτλου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Στην επόμενη φάση οι υποψήφιοι θα κληθούν από την Γραμματεία να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά καθώς και να συμμετάσχουν στην διαδικασία της Συνέντευξης:
1.       Αίτηση Υποψηφιότητας (έντυπο ΠΜΣ)
2.       Αντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας
3.       Τυχόν αποδεικτικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας
4.       Τεκμηρίωση σχετικής ερευνητικής ή επαγγελματικής εμπειρίας
5.       Τυχόν συστατικές επιστολές από τον ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό ή κοινωνικό χώρο
6.       Φωτοτυπία δύο όψεων, της αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου
7.       Μία (1) φωτογραφία

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την Δήλωση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από 4 Ιουνίου 2018 έως και 20 Ιουλίου 2018 στη Γραμματεία του ΠΜΣ. Θα γίνονται δεκτές δηλώσεις και ταχυδρομικώς εφόσον αποσταλούν προς την Γραμματεία ΠΜΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν νόμιμα μέχρι τις 20/7/2018 και ώρα 14:00, στη Γραμματεία των ΠΜΣ, του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, του ΤΕΙ Πελοποννήσου, σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη: Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Πρόσκληση του ΠΜΣ στη "Λογιστική και Χρηματοοικονομική".

Δίδακτρα

Το συνολικό κόστος φοίτησης ανέρχεται στο ποσό των 3.000€. Το ποσό αυτό αποπληρώνεται σε τρείς ισόποσες δόσεις των 1.000€ στην αρχή κάθε εξαμήνου.
Το ΠΜΣ προσφέρει την επιλογή της part time φοίτησης. Το κόστος το κάθε μαθήματος ανέρχεται σε 200€ και η πτυχιακή εργασία, που εκπονείται στο τελευταίο εξάμηνο φοίτησης και εφόσον έχουν επιτυχώς ολοκληρωθεί τα 10 συνολικά μαθήματα του ΠΜΣ, στοιχίζει 1.000€.

Εκπαιδευτική Διαδικασία

Το ΠΜΣ εκμεταλλεύεται τις νέες τεχνολογίες ούτως ώστε να επιτρέψει σε εργαζόμενους και φοιτητές που διαμένουν μακριά από την έδρα του Ιδρύματος την δυνατότητα να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, εισάγοντας τον φοιτητή στην λογική των σύγχρονων εργαλείων δια-δικτυακής συνεργασίας.

Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί την πλατφόρμα του G-Suite της GOOGLE και παρέχει πλήρες εκπαιδευτικό υλικό για όλες τις εβδομάδες διδασκαλίας. Αναλυτικά, εκτός από την καθέδρας διδασκαλία του μαθήματος την οποία ο φοιτητής μπορεί να παρακολουθήσει, κάθε εβδομάδα ο φοιτητής μέσω της εφαρμογής Classroom της Google θα έχει πρόσβαση:

●        στις διαφάνειες της εβδομαδιαίας ύλης
●        σε βίντεο που αναλύονται με λεπτομέρειες μέρος της ύλης που θεωρούνται δυσνόητα για τον φοιτητή
●        Ενδεικτικές ερωτήσεις κατανόησης της ύλης και απαντήσεις
●        Ερωτήσεις με πολλαπλή επιλογή απαντήσεων για αυτοαξιολόγηση του φοιτητή

Επίσης ανά εβδομάδα θα υπάρχει καθορισμένη επικοινωνία (δια ζώσης ή μέσω τηλεδιάσκεψης με την εφαρμογή Meet της Google), κατά την διάρκεια της οποίας ο διδάσκων θα επιλύει τις απορίες των φοιτητών επί της εβδομαδιαίας ύλης.

Επιπρόσθετα κάθε εξάμηνο και ανά μάθημα, ο φοιτητής θα πρέπει να εκπονήσει και να παραδώσει 2 Γραπτές Εργασίες (ΓΕ). Για τον λόγο αυτό, από το σύνολο των εβδομαδιαίων μαθημάτων, 2 μαθήματα θα εστιάζουν στην εμβάθυνση και προετοιμασία (ΜΕΠ) όπου θα δίνονται οδηγίες αλλά και κατευθύνσεις για επιτυχή ολοκλήρωση των γραπτών εργασιών. Οι Τελικές Εξετάσεις θα γίνονται δια ζώσης, και θα περιλαμβάνουν συνδυασμό ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και θεμάτων ανάπτυξης.

Το ακαδημαϊκό εξάμηνο αποτελείται από 11 εβδομάδες μαθημάτων που αναλύονται ως εξής:
·         4 εβδομαδιαία μαθήματα με αποκλειστική εξ ’αποστάσεως διδασκαλία
·         2 εβδομαδιαία μαθήματα με καθέδρας διδασκαλία με στόχευση στην εμβάθυνση και προετοιμασία (ΜΕΠ) για την εκπόνηση των γραπτών εργασιών
·         5 εβδομαδιαία μαθήματα με καθέδρας διδασκαλία για τα οποία όμως παρέχεται πλήρες υλικό στις πλατφόρμες του προγράμματος

Η υποχρεωτική παρακολούθηση αφορά το 50% των εβδομαδιαίων μαθημάτων. Κατά συνέπεια, ένας φοιτητής που διαμένει μακριά από την έδρα του προγράμματος, με τα 4 εξ ‘αποστάσεως μαθήματα χρειάζεται να μετακινηθεί μόνο 2 φορές για να παρακολουθήσει δια ζώσης μαθήματα (προτείνεται να επιλέξει να παρακολουθήσει τα 2 ΜΕΠ).


Διεύθυνση ΠΜΣ

ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΜΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Κτίριο Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας
2ος όροφος, γραφείο 151
Αντικάλαμος, Καλαμάτα
Τ.Κ. 24100

Δείτε την πρόσκληση | Δείτε περιγραφή του Προγράμματος Σπουδών | Δείτε την δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ανακοινώνεται το Ωρολόγιο πρόγραμμα 1ου εξαμήνου 3ης Σειράς

>>>Πρόγραμμα 1ου εξαμήνου<<<

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Πελοποννήσου προσκαλεί υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές για υποβολή αιτήσεων με σκοπό τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Χρηματοοικονομικά/Master of Science (M.Sc) in Finance». Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα διοργανώνεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και θα ξεκινήσει το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις από 8 έως 22 Ιανουαρίου 2018 στη Γραμματεία του ΠΜΣ.

Πρόσκληση - Αίτηση

Εγγραφή σε newsletter (beta)

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να είστε ενημερωμένοι για τα νέα και τις εκδηλώσεις του ΠΜΣ στα Χρηματοοικονομικά.